690902 :Masterscriptie Fiscaal recht
(Master's Thesis Tax Law)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Zie Masterscriptie Fiscaal Recht (18 ects). Dit omdat de scriptie 18 ects heeft gekregen i.p.v. 15. (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Scriptie (Tentamenrooster)
Niveau:Master
Studielast: ECTS credits
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)


prof.mr. I.J.F.A. van Vijfeijken (scriptieco├Ârdinator)


Doel van de cursus

  • Kunnen beargumenteren van het gevonden antwoord en waar nodig verdedigbare oplossingen aan kunnen dragen.
  • Kunnen aantonen de academische vaardigheden zodanig te beheersen dat zij/hij zelfstandig een wetenschappelijke vraagstelling op het terrein van de opleiding kan formuleren.
  • Een onderzoek op kunnen zetten om de vraag op verantwoorde wijze te beantwoorden.
  • Voor dit onderzoek relevante gegevens kunnen verzamelen, ordenen, analyseren, correleren en waarderen.
  • De opzet, uitvoering en uitkomsten van het onderzoek op heldere, controleerbare en systematische wijze schriftelijk kunnen weergeven.
  • De scriptie kunnen presenteren ten overstaan van een publiek van niet-juristen en te verdedigen ten overstaan van de examinatoren.


Inhoud van de cursus

Voor het schrijven van de masterscriptie zijn in het programma 18 EC gereserveerd. Daarmee is de scriptie het zwaarste onderdeel van de masteropleiding. Het schrijven van een scriptie wordt door veel studenten als zowel leuk als lastig ervaren. Het doel van de scriptie als onderdeel van de masteropleiding Fiscaal Recht is tweeërlei: a. de scriptie is een onderdeel van het leerproces; b. de scriptie is eindtoets en afstudeerproject. Essentiële elementen van het schrijven van de masterscriptie zijn:
- het formuleren van een probleemstelling;
- het verrichten van juridisch onderzoek;
- het schrijven van een logisch en samenhangend betoog (het aanbrengen van structuur) waarin verslag wordt gedaan van het verrichte onderzoek en waaruit moet blijken dat de student kan analyseren en argumenteren.
Belangrijk voor het wetenschappelijk niveau van de masterscriptie is bovendien dat de student in staat is in de scriptie een persoonlijke en academisch gefundeerde visie op de probleemstelling te verwoorden en daarbij tevens oplossingsrichtingen aandraagt. Van de student wordt in de scriptie verwacht, als uitdrukkingsvorm van zijn persoonlijkheid, dat hij eigen opvattingen helder weet te verwoorden. Tijdens de afstudeerbijeenkomst worden deze opvattingen aan een intellectueel kruisverhoor onderworpen en wordt de student geacht deze te kunnen verdedigen. De scriptiebegeleider heeft in dit proces een sturende en enthousiasmerende rol. De voortgang van het schrijfproces wordt door middel van een elektronische databank bewaakt. Als algemene kwaliteitsnorm voor de masterscriptie kan worden opgemerkt dat deze idealiter het niveau van een publicabel wetenschappelijk artikel zou moeten hebben.


Bijzonderheden

Onderzoekspilot's en tijdspad zie blackboard

(25-jul-2017)