400990 :Bachelor's Thesis: Sociology

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Werkcolleges, computerpractica, individuele begeleiding (Collegerooster)
Tentamenvorm: Twee opdrachten, eindwerkstuk, presentatie (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Bachelor
Studielast:12 ECTS credits
Blackboard informatieLink to Blackboard (Als u de melding 'Guest are not allowed in this course' krijgt, dient u nog bij Blackboard in te loggen)

Docent(en)


prof. dr. P.H.J. Achterberg (Coordinator)

dr. L.C.J.M. Halman

dr. C.G.T.M. Hubers


Doel van de cursus

  • Leren schrijven van een individuele wetenschappelijke studie op bachelor eindniveau
  • Leren overzicht te geven van de stand van zaken op een bepaald onderzoeksgebied
  • Leren formuleren van onderzoeksvragen die vernieuwend zijn voor een bepaald onderzoeksgebied
  • Het leren beantwoorden van onderzoeksvragen en het toetsen van hypothesen aan de hand van beschikbare survey-data en statistische technieken.


Inhoud van de cursus

De bachelor's thesis is een proeve van wetenschappelijk kunnen op bachelor eindniveau. De studenten werken  individueel aan een theoretisch-empirisch werkstuk. 

In de bachelor thesis formuleren de studenten (a) een wetenschappelijk en/of maatschappelijk relevante probleemstelling, (b) formuleren ze hypothesen op grond van bestaande theorieën, (c) toetsen ze de hypothesen aan de hand van bestaande survey-data en geschikte methoden en technieken, en (d) formuleren ze algemene conclusies over de onderzoeksvragen en hypothesen. De onderzoeksvragen zijn beschrijvend en verklarend van aard. Er wordt gewerkt met verschillende data: zelf verzamelde kwalitatieve gegevens, zelf verzamelde surveygegevens, of bestaande gegevens uit bijvoorbeeld de European Values Study (EVS), uit het Netherlands' Longitudinal Life-course Survey (NELLS), of uit een andere grootschalig enquête-onderzoek.

 


Verplichte literatuur

  1. Diverse artikelen op het terrein van de afzonderlijke thema's. Er geldt een minimum van 10 niet eerder in het onderwijsprogramma bestudeerde wetenschappelijke studies (buitenlands, Nederlands, boeken, artikelen) waarnaar in de thesis actief wordt gerefereerd. Literatuur en referenties volgen APA normen.


Vereiste voorkennis

Om in aanmerking te komen voor toelating tot de bachelor's thesis dienen minimaal alle vakken van de propedeutische fase succesvol te zijn afgerond en minimaal 60 ects van de postpropedeutische fase van de bachelor te zijn behaald.


Verplicht voor

  • Aansluitingsprogramma Sociologie voor Avans ( 2015 )
  • Bachelor Sociologie ( 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 )
  • International Sociology ( 2017 )
  • Pre-master Sociologie ( 2015 )
  • Pre-master Sociology for International Students ( 2015 )

(24-jul-2017)