670085 :Strafrechtspleging
(Administration of Criminal Justice)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Hoorcollege (Collegerooster)
Tentamenvorm: Schriftelijk (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Blackboard informatieLink to Blackboard (Als u de melding 'Guest are not allowed in this course' krijgt, dient u nog bij Blackboard in te loggen)

Docent(en)


prof. dr. A.C.M. Spapens (Coördinator)

prof. dr. A. Pemberton

prof. dr. E.J. Koops


Doel van de cursus

  • Na deze cursus kan de student aangeven wat de objecten van studie van de criminologie en victimologie zijn.
  • Na deze cursus is de student in staat om op hoofdlijnen een onderscheid te maken tussen verschillende theoretische scholen binnen de criminologie en deze te beschrijven.
  • Na deze cursus kan de student de kenmerken van georganiseerde misdaad, organisatiecriminaliteit en cybercrime beschrijven en deze plaatsen in een bredere sociaal-economische context.
  • Na deze cursus heeft de student inzicht in de leer van het straffen en het achterliggende sociale construct.
  • Na deze cursus is de student in staat uiteenlopende vormen van criminaliteitspreventie te onderscheiden en deze toe te passen op specifieke vormen van misdaad.
  • Na deze cursus kan de student het vraagstuk van slachtofferschap, de problemen die daaruit voortvloeien en de rol van het slachtoffer in het strafproces beschrijven.


Inhoud van de cursus

Het vak strafrechtspleging is een inleiding in de criminologie en victimologie voor juristen. Er wordt om te beginnen ingegaan op de objecten van studie van deze disciplines en op de historische ontwikkelingen in het vakgebied. Daarna komen de belangrijkste stromingen in de criminologische theorievorming aan de orde, namelijk theorieën die de persoon van de dader centraal stellen en de sociologische en economische benaderingen, waarbij de laatstgenoemden bijvoorbeeld sociale netwerken en rationele keuzes als uitgangspunt nemen. Vervolgens wordt aandacht besteed aan specifieke vormen van misdaad, namelijk georganiseerde criminaliteit, criminaliteit die wordt gepleegd door bedrijven (organisatiecriminaliteit) en cybercrime. Deze vormen van misdaad worden steeds geplaatst in een historische, maatschappelijke en economische context. Het volgende thema is de bestraffing van misdadigers, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de vraag wat het nut van een strafrechtelijke aanpak is. Criminaliteitspreventie wordt eveneens als belangrijk onderwerp uitgelicht. Victimologie krijgt binnen deze cursus aparte aandacht. Daarbij wordt ingegaan op de historie van dit vakgebied en de belangrijkste theorieën, op herhaald slachtofferschap, post traumatic stress disorder en onveiligheidsgevoelens, alsmede op slachtofferhulp en de rechten van het slachtoffer in het strafproces.


Verplichte literatuur

  1. J.van Dijk, W. Huisman en P. Nieuw Beerta, Actuele Criminologie, SDU, meest recente druk.
  2. Additional reading material will be announced on the Blackboard..


Verplicht voor


Mogelijk interessant voor

  • Rechtsgeleerdheid ( 2017 )

(25-jul-2017)