670065 :Eindvak recht en vreemdeling
(Bachelor's Assignment for Law and Migrants)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: DEZE CURSUS WORDT NIET MEER GEGEVEN.
Hoorcollege
Individuele bijeenkomst
(Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Paper (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Bachelor
Studielast:8 ECTS credits

Docent(en)


mr.dr. W.M.C.J. Rutten-van Deurzen (Coördinator)

prof.mr. P.J.J. Zoontjens

prof.mr. B.W.N. de Waard


Doel van de cursus

DOEL VAN HET EINDVAK

Bij dit vak dient u aan te tonen dat u in staat bent om een (beperkt) juridisch onderzoek uit te voeren en dat u de resultaten van dit onderzoek kunt verwoorden in een (omvangrijker) werkstuk. Bovendien wordt verwacht dat u over de grenzen van de binnen de opleiding aangeboden (hoofd) vakken heen kunt kijken. Het bachelorwerkstuk is nadrukkelijk bedoeld ter voorbereiding op de masterfase en de afsluitende masterscriptie. Samenvattend is het doel van het vak dat u in staat bent om:
 • aan de hand van een rechtsgebiedoverschrijdend thema de samenhang te zien tussen de verschillende hoofdvakken;
 • een onderzoek op te zetten teneinde een onderzoeksvraag te beantwoorden;
 • de voor dit onderzoek relevante gegevens te verzamelen, te ordenen, te analyseren;
 • het gevonden antwoord te beargumenteren;
 • zelfstandig -qua vorm en invoering- een werkstuk te maken.
  DOEL VAN DE CURSUS
  • Om aan de hand van een rechtsgebiedoverstijgend thema de samenhang te zien tussen de verschillende vakken uit de opleiding;
  • Om een onderzoek op te kunnen zetten teneinde een onderzoeksvraag te beantwoorden;
  • Om voor dit onderzoek relevante gegevens te kunnen verzamelen, ordenen, analyseren;
  • Om het gevonden antwoord te kunnen beargumenteren;
  • Om zelfstandig -qua vorm en uitvoering- een werkstuk te maken


  Inhoud van de cursus

  Het vraagstuk van de multiculturele samenleving, het minderhedenbeleid, de toelating van vluchtelingen, de asielprocedure, de al dan niet vrijwillige terugkeer/uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers en immigranten zonder verblijfsvergunning, mensenhandel/mensensmokkel, de integratie van allochtonen van de eerste, tweede of derde generatie zijn enkele van de thema's die in het politieke debat hoge prioriteit genieten. Het zijn thema's die vanuit verschillende juridische invalshoeken kunnen worden benaderd (mensenrechten, bestuursrecht, strafrecht, Europees recht etc) en die zich daarom bij uitstek lenen voor een multidisciplinaire benadering. De cursus bestaat uit twee inleidende bijeenkomsten. Daarbij zal nader worden ingegaan op de gekozen onderwerpen en zal enige ondersteuning worden geboden bij het zoeken van relevante literatuur. Inschrijving voor het eerste semester dient te geschieden voor 5 september, voor het tweede semester voor 15 januari. Gezien de veelheid aan onderwerpen die zich voor het werkstuk lenen, wordt de literatuur per onderwerp in overleg met de student vastgesteld. De studenten kiezen het onderwerp voor hun werkstuk in overleg met de docent. Het is mogelijk om met meerdere studenten een thema te kiezen waarbij iedere student dit thema vanuit een andere juridische invalshoek benadert. Om een indicatie te geven van mogelijke onderwerpen volgt hierbij een niet-limitatieve opsomming, die desgewenst met andere onderwerpen kan worden aangevuld: -juridische aspecten van staatloosheid; -knelpunten in het uitzet/terugkeerbeleid; -samenloop van strafrecht en bestuursrecht bij het toezicht op vreemdelingen; -refoulement en misdaden tegen de menselijkheid; -het kinderrechtenverdrag in relatie tot minderjarige asielzoekers; -gemeentelijke zorgplicht en vreemdelingenwet; -juridische knelpunten bij mensenhandel/mensensmokkel; -inburgeringsplicht in relatie tot het EU-recht; -rechterlijke toetsing bij vreemdelingendetentie tegenover de rechtsbescherming bij andere vormen van vrijheidsbeneming; -juridische aspecten van de medisch-psychiatrische zorg aan vreemdelingen; -het vreemdelingenrecht in relatie tot het VN-vrouwenverdrag; -juridische knelpunten bij de bejegening van de vreemdeling in de strafrechtsketen; -juridische en feitelijke gevolgen van de ongewenstverklaring; -juridische knelpunten bij de handhaving van de Wet Arbeid Vreemdelingen; -het detentieregiem in de uitzetcentra, grenshospitium en huizen van bewaring; -juridische tekortkomingen in de asielprocedure; -minderjarigen in het vreemdelingenrecht; -vreemdelingen en TBS; -vreemdelingenbeleid en rechtshandhaving; -de rechtstaat in relatie tot de rechtspositie van vreemdelingen; -naturalisatieperikelen; -de EU en het vreemdelingenrecht; -de betekenis van het EVRM voor het vreemdelingenrecht; -regeerakkoord en vreemdelingenrecht: oplossingen of problemen?


  Bijzonderheden

  Wanneer u zich wilt aanmelden voor het eindvak Recht en Vreemdeling kunt u een email sturen naar: w.m.c.j.rutten@uvt.nl onder vermelding van uw naam en studentnummer.


  Verplichte literatuur

  1. Gezien de veelheid aan onderwerpen die zich voor het werkstuk lenen, wordt de literatuur per onderwerp in overleg met de student vastgesteld.


  Vereiste voorkennis

  Aan het eindvak mag pas worden deelgenomen als - op het moment dat het onderwijs in dit vak begint - ten minste 119 ECTS in de desbetreffende bacheloropleiding zijn behaald.
 • (25-jul-2017)