990222 :Zorg, ethiek en beleid intercultureel
(Health Care, Ethics and Policies: an Intercultural Perspective)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Werkcollege (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Participatie en afsluitend werkstuk (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Master
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via COMAP. Inschrijven van 1 tot 20 augustus
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)


dr. J.M.N.E. Jans


Doel van de cursus

In zorg – zowel in brede als in toegespitste vorm – draait het om verhoudingen, om zich ‘verhouden tot’. Hier ligt ook een sleutel om toegang te krijgen tot zorg in een interculturele gestalte, met name om de verhouding tot anderen die ‘anders’ overkomen door verschil in culturele achtergrond en de beleving van eigen identiteit. In deze cursus verwerven studenten kennis van de insteek eigen aan een interculturele zorgethiek, inzicht in de wijze waarop medisch-ethische thema’s aan de orde worden gesteld in christendom, humanisme, islam en boeddhisme, en het vermogen om in een werkstuk een analyse van een praktijk casus te maken aan de hand van de besproken theorieën.


Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit drie delen. In het eerste deel (2 colleges) wordt het eigen perspectief van een interculturele ethiek aan de orde gesteld en de betekenis hiervan voor zorgethiek en beleid. In het tweede deel (5 colleges) worden de benaderingen van christendom, humanisme, islam en boeddhisme over ziekte, lijden, sterven en dood bestudeerd. In het derde deel (4 colleges) worden concrete beleidskwesties uitgediept aan de hand van presentaties van studenten of de inbreng van een gastdocent/e uit zorgethische praktijken. De cursus sluit af met een synthesecollege.


Verplichte literatuur

  1. Raad voor Volksgezondheid en Zorg, Interculturalisatie van de gezondheidszorg (advies), RVZ, 2000. http://mighealth.net/nl/images/a/af/Rvz1.pdf
  2. Artikelen via Blackboard.

(18-jul-2017)