990206 :Ethische keuzes in wereldreligies (zie onder bijzonderheden)
(Ethische keuzes in wereldreligies)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Combinatie hoor- en discussiecolleges (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Tussentijdse opdrachten en schriftelijk literatuurtentamen (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via COMAP. Inschrijven van 1 tot 20 december

Docent(en)


dr. J.M.N.E. Jans (verantwoordelijke voor de cursus)


Doel van de cursus

Studenten sensitief maken voor de betekenis van ethiek in de multiculturele en multireligieuze context van het hedendaagse West-Europa. Studenten verwerven kennis van en inzicht in de complexiteit van de relatie tussen godsbeeld, mens- en wereldbeeld, en het morele handelen. Zij verwerven inzicht in de wijze waarop ethische overwegingen binnen de theorieën over en de praktijken van religieuze tradities in een West-Europese context expliciet en impliciet een rol spelen. Studenten zijn in staat deze complexiteit op zelfstandige wijze te herkennen, te beschrijven en te analyseren in het aangeboden studiemateriaal.


Inhoud van de cursus

In de vijf grote wereldreligies die in deze cursus ter sprake komen, spelen ideeën over het nastreven van het goede en het vermijden van het kwade een centrale rol. Ethiek betekent hier de systematische reflectie over het menselijk handelen, zoals dit binnen de verschillende wereldreligies en hun tradities wordt aanbevolen. De cursus is een algemene kennismaking met reflectie over ethische dilemma's binnen wereldreligies, afgebakend in een hedendaagse, West-Europese context. Het college start met een bondige voorstelling van de maatschappelijke relevantie van Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom, christendom en Islam in de context van Nederland en de buurlanden. Daarna worden kernconcepten van ethische reflectie toegelicht, met bijzondere aandacht voor de samenhang tussen godsbeeld, mens- en wereldbeeld en de invloed hiervan op en de betekenis voor het morele handelen. Hierbij wordt aandacht geschonken aan het onderscheid tussen specifiek-religieuze en algemeen-culturele voorschriften. In het tweede deel van deze cursus worden drie concrete thema¿s specifiek geanalyseerd vanuit het theoretische kader dat in deel I werd ontwikkeld: (1) gebruik van geboortebeperkende maatregelen tegen de achtergrond van seksualiteitsbeleving en lichamelijkheid; (2) ecologie, consumptie en het respect voor de aarde, en (3) orgaandonatie tegen de achtergrond van ideeën en praktijken rond de dood.


Bijzonderheden

Let op:
Deze cursus wordt niet aangeboden in collegejaar 2010-2011.

Overgangsmaatregel voor bachelor en premasterstudenten ZEB
Goed en kwaad in religie (991108).


Verplichte literatuur

  1. Wordt meegedeeld via blackboard voor het begin van de collegereeks.

(18-jul-2017)