880004 :Taalkennis (CD)
(Knowing Language (CD))

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: 14x2 uur werkcollege (Collegerooster)
Tentamenvorm: schriftelijke tentamen en opdracht (Tentamenrooster)
Niveau:Master
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Enrollment via Blackboard before start of lectures
Blackboard informatieLink to Blackboard (Als u de melding 'Guest are not allowed in this course' krijgt, dient u nog bij Blackboard in te loggen)

Docent(en)


dr. M.B.J. Mos (coördinator)


Doel van de cursus

Studenten kunnen de ontwikkeling van taalkennis bij jongeren na het basisonderwijs beschrijven en fases en aspecten ervan herkennen en benoemen.

Studenten kunnen, gegeven een onderzoeksvraag over taalkennis, een geschikte onderzoeksmethode en onderzoeksontwerp opzetten.

Studenten kunnen lesmateriaal en andere communicatieve producten voor jongeren (bijv. voorlichtingscampagnes, wervingsmateriaal) ontwerpen dat, gemotiveerd door inzichten over taalkennis, optimaal aansluit bij de doelgroep.


Inhoud van de cursus

Wanneer houdt het leren van je moedertaal op? Veel onderzoek naar ontwikkelingen in taalkennis kijkt naar (jonge) kinderen, maar ook op de middelbare school en daarna groeit je taalkennis: je leert niet alleen meer woorden, maar ook nieuwe manieren om taal te gebruiken, zoals het lezen en schrijven van complexere teksten, argumentatiestructuur etc. Bovendien ontwikkelt zich ook de kennis over taal: het metalinguïstisch bewustzijn.

In dit vak staat die latere ontwikkeling in taalkennis centraal. Die bekijken we vanuit drie verschillende, aanvullende perspectieven:
  1. Hoe ontwikkelt zich de taalkennis op de middelbare school en daarna? Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn de rol van andere (vreemde) talen, individuele verschillen en het lezen en schrijven van complexe teksten.
  2. Welk licht kunnen verschillende onderzoeksmethoden werpen op groeiende taalkennis? We bespreken de voordelen en beperkingen van diverse methoden, met een focus op nieuwe technieken (bijvoorbeeld eyetracking voor leesonderzoek en keystroke logging voor het schrijven van teksten).
  3. Hoe kunnen we in het onderwijs en daarbuiten onze inzichten over ontwikkelende taalkennis het beste inzetten? Hoe meer we begrijpen over de ontwikkeling van taalkennis, hoe beter het onderwijsaanbod, reclamecampagnes etc hierop kunnen inspelen. We kijken naar vragen zoals: heeft het zin om abstracte grammaticaregels aan te bieden? Werkt correctieve feedback? Hoe kunnen we leerlingen meer bewust geletterd maken?

In de colleges bespreken we recent onderzoek en theorieën over latere taalontwikkeling, en vertalen die naar de praktijk. Van studenten wordt verwacht dat ze goed voorbereid naar college komen en actief deelnemen aan de discussies.


Bijzonderheden

Bij dit vak wordt een basiskennis van taalkundige terminologie verwacht, zoals bijvoorbeeld bij het vak Taalwetenschap (823021) aangeboden.

Dit vak is relevant voor studenten die een baan in het (middelbaar) onderwijs overwegen, maar ook voor anderen die zich willen richten op communicatie met jongeren.

De toetsing bij dit vak bestaat uit twee componenten: een tentamen (60%) en een opdracht (40%). Afhankelijk van het aantal ingeschreven studenten wordt deze opdracht individueel of in duo’s uitgevoerd. De opdracht bestaat uit het bedenken, uitvoeren en rapporteren van een klein onderzoek naar taalkennis bij tieners of jongvolwassenen. Beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten om het vak te halen.


Verplichte literatuur

  1. Wetenschappelijke artikelen, 1 of 2 per bijeenkomst. Een volledige lijst wordt t.z.t. via Blackboard bekend gemaakt.


Vereiste voorkennis

Bij dit vak wordt een basiskennis van taalkundige terminologie verwacht, zoals bijvoorbeeld bij het vak Taalwetenschap (823021) aangeboden.


Mogelijk interessant voor

  • Bedrijfscommunicatie en Digitale Media ( 2017 )
  • Communicatie-Design ( 2017 )
  • Communication and Information Sciences ( 2017 )
  • Cognitive Science and Artificial Intelligence ( 2017 )

(25-jul-2017)