840030 :Humanities 2: Verhaal van de grote verhalen
(Humanities 2: The Story of the Great Stories)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: 12 x 2 uur hoor-/werkcollege plus 3 x 2 uur werkcollege (close reading) (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: schriftelijk tentamen (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via COMAP. Inschrijven van 1 tot 20 december
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)


prof. dr. E.P.N.M. Borgman

dr. D.J.M.S. Janssens

G.A.B. de Vugt MA


Doel van de cursus

Na het afronden van de cursus "Humanities 2 - Het verhaal van de grote verhalen" is de student in staat:

1. De inhoud, de belangrijkste thema's en de historische en culturele context van de volgende teksten te bespreken: (delen van) de Bijbel; Plato's Symposium en Cervantes' Don Quichote;

2. De invloed van deze drie teksten op uiteenlopende gebieden (cultuur, literatuur, filosofie, religie, cultuur, politiek, moraal ...) te bespreken;
.
3. Enkele kernbegrippen van de literatuurwetenschap toe te passen (roman; narrativiteit; vertelperspectief, verbeelding, paratekst, personages, framing, focalisatie; representatie; intertekstualiteit, polyfonie en orchestratie);

4. Enkele kernbegrippen van de (platoonse) filosofie toe te passen zoals die in Plato's Symposium zichtbaar worden (dialectiek, metafysica, maïeutiek, ziel, idee, apologie, eros, philia, agapè, ladder van de liefde, ironie, het schone en het goede, tragedie, komedie);

5. Enkele kernbegrippen uit de Bijbelse literatuur en de Joodse en christelijke tradities (inclusief hun achtergrond, hun betekenis en hun invloed in de huidige cultuur en enkele van de debatten die daarin gevoerd worden) toe te passen: Genesis; Exodus 1 - 20; Matteüsevangelie; Apocalyps/Openbaring van Johannes; Edward Said, ‘Introduction to the Fiftieth-Anniversary Edition' of Erich Auerbach, Mimesis: The Representation of Reality In Western Literature; Northrop Frye, De grote code: De Bijbel en de literatuur).


Inhoud van de cursus

Vaak geprezen, zelden gelezen (vrij naar Mark Twain): ‘grote verhalen' of ‘klassiekers' hebben die naam gekregen omdat ze door de tijd heen zoveel weerklank hebben gegenereerd en zoveel invloed hebben uitgeoefend, dat ze

1) bepalend zijn (geweest) voor de manier waarop we naar de wereld (onszelf incluis) kijken;

2) zelf echter nog maar zelden worden bekeken (doorgaans op momenten van crisis en ommekeer).

De cursus onderzoekt het eerste door te beginnen bij het laatste: een grondige en aandachtige lectuur van (delen van) drie klassiekers vormt basis en uitgangspunt voor een onderzoek naar de uiteenlopende echo's die ze hebben uitgelokt, en dat vanuit verschillende perspectieven (literatuurwetenschap, religiewetenschap en filosofie), en via diverse media (tekst, video, audio ...). Langs deze weg proberen we greep te krijgen op enkele onderliggende vragen en thema's die centraal staan in de geesteswetenschappen.


Bijzonderheden

Opbouw van de cursus

De cursus is, behalve een inleidend college, opgebouwd uit drie blokken van drie colleges. In elk blok staat één tekst centraal. Elk blok wordt hoofdzakelijk door één van de drie docenten verzorgd. In het eerste college wordt de tekst ingeleid, en het tweede en derde college verder geanalyseerd. In het tweede en derde college wordt tevens naar aanleiding van de tekst een debat gehouden tussen de verantwoordelijke docent en één van de andere twee docenten.

Parallel met elk blok worden telkens twee werkcolleges georganiseerd (in totaal zes werkcolleges), waarin onder begeleiding van de verantwoordelijke docent een close reading van de tekst wordt uitgevoerd. De inhoud van de werkcolleges maakt deel uit van de tentamenstof.

Tentaminering

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen over de gehele stof, inclusief de werkcolleges.

Voorbereiding

Omwille van hun centrale rol, is het van groot belang dat studenten de teksten terdege voorbereiden: zowel in de hoorcolleges als in de werkcolleges gaan de docenten er van uit dat studenten de teksten grondig hebben bestudeerd. Ook in het tentamen wordt getoetst op grondige kennis van de teksten.

(18-jul-2017)