825056 :Marketingcommunicatie & Nieuwe Media (BDM)
(Marketingcommunicatie & New Media (BDM))

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Hoorcolleges en groepsbijeenkomsten (Collegerooster)
Tentamenvorm: Tentamen + werkstuk (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via Blackboard voor aanvang colleges
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)


dr. P.J.F.J. Broeder (coordinator)


Doel van de cursus

Deze cursus is gericht op het gedrag van consumenten en bedrijven in  nieuwe (online) media vanuit een marketingcommunicatie perspectief. Aan het einde van de cursus zijn de deelnemers in staat:

 • de rol van communicatie en hoe deze zich verhoudt tot nieuwe (online) media binnen het marketingproces te benoemen, beschrijven en herkennen.
 • nieuwe (online) media in strategieën van marketingcommunicatie te benoemen, beschrijven en herkennen.
 • relevante theorieën, modellen en onderzoeksbevindingen over consumentengedrag en attitude en gedragsbeïnvloeding middels nieuwe (online) media communicatie te benoemen, beschrijven en herkennen.
 • kritisch te reflecteren op de kennis over het bovenstaande.
 • Studenten zijn na deze cursus in staat om een business case te analyseren en te evalueren, en voorstellen te schrijven in een online marketingplan.
 • Tenslotte, kunnen zij (als lid van een marketing team)  een duidelijke en academisch adequate presentatie geven voor een specifiek doelgroep (Business-to-Business).


Inhoud van de cursus

Het internet en andere digitale media zijn de afgelopen decennia snel ontwikkeld. Nieuwe hardware en software technologie hebben het bekende marketing landschap helemaal veranderd. Bedrijven introduceren voortdurend nieuwe (online) producten en diensten die nieuwe wensen en behoeften van de consument oproepen en vervullen. Hierdoor ontstaat een nieuw type consumentengedrag. Het is de taak van de marketeer om hierop in toenemende mate te anticiperen met nieuwe (online) media marketingcommunicatieactiviteiten.

Binnen deze cursus maakt de student kennis met de grondbeginselen van de marketingcommunicatie en de positie van communicatie binnen het marketingproces. De diverse communicatiestrategieën die door commerciële bedrijven en non-profit organisaties worden ingezet om de houding en het gedrag van de consument ten aanzien van hun product, dienst of merk positief te beïnvloeden, staan daarbij centraal. Aandacht wordt besteed aan de belangrijkste verschijningsvormen van marketingcommunicaties, waaronder reclame, merkcommunicatie en public relations. Om marketingcommunicatiedoelen effectief te kunnen bereiken zal eveneens inzicht worden geboden in de theorieën en modellen die ten grondslag liggen aan consumentengedrag en (onbewuste) beïnvloeding van attitudes en gedrag door middel van communicatie. Naast de rol van traditionele media binnen marketingcommunicaties, komt ook de actievere rol van bedrijf en consument binnen nieuwe (online) media marketing aan bod, en worden marketingcommunicaties in een intercultureel perspectief geplaatst.


Bijzonderheden

Tijdens de cursus worden individuele opdrachten ter beschikking gesteld in Blackboard. Met de individuele opdrachten is een maximum van 10 punten te behalen. Kennis en begrip van de inhoud van de colleges en de voor te bereiden literatuur worden getoetst in een schriftelijk tentamen (maximaal 60 te behalen punten). De groepsopdracht is het schrijven van een online marketing plan voor een ​​product of dienst, dat door elke groep mondeling wordt gepresenteerd  (maximaal 30 te behalen punten). Het eindcijfer voor deze cursus is het gewogen gemiddelde van de drie opdrachten (tentamen, groep, individueel). Om voor de cursus te slagen moeten alle drie de opdrachten voldoende zijn.


Verplichte literatuur

 1. Chaffey, D. and Ellis-Chadwick, F., Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice, Pearson, 6th edn, NOT the 5th edn, 2016, ISBN See Specifics..
 2. Papers te downloaden van Internet.


Aanbevolen literatuur

 1. Wordt nader bekend gemaakt via Blackboard


Gewenste voorkennis

None


Vereiste voorkennis

None


Mogelijk interessant voor

 • Bachelor CIW: Bedrijfscommunicatie en Digitale Media ( 2015, 2016, 2017 )
 • Bachelor CIW: Tekst en Communicatie ( 2015, 2016, 2017 )
 • Bachelor CIW: Human Aspects of Information Technology ( 2015, 2016 )
 • Bachelor CIW: New Media Design ( 2017 )

(27-jul-2017)