810033 :Inleiding Cultuurwetenschappen (5 ects)
(Introduction to Culture Studies (5 ects))

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Hoorcollege (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Vragen en essay (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Bachelor
Studielast:5 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via Blackboard voor aanvang colleges
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)


dr. A. Nugteren

dr. A.C.J. de Ruiter


Doel van de cursus


Je neemt kennis van de verschillende definities van cultuur en religie, van de ontwikkelingen in de studie van religie, van de waaier aan disciplines die zich met de thema's cultuur en religie bezig houden, van de verschillende methoden, perspectieven en typologieën die worden gehanteerd om te bestuderen.

Je neemt kennis van de verschillende concepten, theorieën, ideeën en thema's die binnen het brede veld van de studie van cultuur en religie een rol spelen en implicaties hiervan voor de studie van religie.

Je verkrijgt inzicht in het complexe veld dat de studie van cultuur en religie is en je kunt daarin de verschillende dimensies en de verschillende visies op cultuur en religie en op de betekenis van cultuur en religie onderscheiden.

Je hebt het vermogen zelfstandig kennis te nemen van vakliteratuur en bent in staat deze literatuur zodanig te verwerken dat zowel een goede samenvatting (= descriptieve vaardigheid) als een analyse met behulp van de onderliggende vraagstellingen (= analytische vaardigheid) gegeven wordt, alsmede een verband wordt gelegd met actuele casussen rond het betreffende thema.

Omdat je tevens bij de vragen en de eindopdracht een eigen kritische vraag formuleert, wordt een kritische grondhouding van academische terughoudendheid en nuance bevorderd.

Je bent in staat om op basis van de individueel uitgewerkte vragen (= vaardigheid tot wetenschappelijke positiebepaling) deel te nemen aan de groepsdiscussies.

Bovenstaande inzichten en vaardigheden worden, gecombineerd met inzichten en vaardigheden uit het tweede (gecombineerde) blok Inleiding Cultuurwetenschappen, toegepast in een eindpaper dat aan de gangbare eisen voldoet.


Inhoud van de cursus


De cursus
De cursus Inleiding Cultuurwetenschappen bestaat uit twee delen. In het eerste deel krijgen cultuur- en religiestudenten apart college. In het tweede deel worden beide groepen samengevoegd.

Het cultuurgedeelte
In het cultuurgedeelte van de cursus leer je dat er twee soorten cultuurstudies zijn: de ‘klassieke’ cultuurstudies en datgene wat ‘cultural studies’ wordt genoemd. Je besteedt echter de meeste aandacht aan de eerste vorm. Die is immers lange tijd maatgevend geweest voor de studie naar cultuur. Cultuur uit zich in vele vormen: in, onder andere, beeld, schrift en geluid. Als je naar het –verre- verleden kijkt, dan zul je ontdekken dat schrift, literatuur met name, een belangrijke uiting en bron van cultuur is. Daarom maak je in eerste instantie kennis met het begrippenapparaat om literatuur te bestuderen. Gaandeweg ontdek je echter dat dat begrippenapparaat ook van toepassing is op andere vormen van cultuur: schilderijen, beeldhouwwerken, gebouwen en recentelijk ook films en digitale uitingen van cultuur. 

Je maakt daarnaast ook kennis met diverse basistheorieën over cultuur en het begrippenapparaat waarmee je cultuur kunt bestuderen. Tenslotte zul je ook nog kennis maken met ‘cultural studies’. Het bijzondere ervan is dat een ‘case’, een kunstuiting, bijvoorbeeld een film, een architectonisch bouwwerk, een bijzondere traditie van een land, centraal staat en dat zo’n uiting dan met behulp van allerlei disciplines wordt benaderd. En waar het in de traditionele cultuurwetenschap de bedoeling is dat de wetenschapper met een zekere afstand naar kunstwerken kijkt, is het in cultural studies juist de bedoeling dat de wetenschapper, zijn eigen mening op de voorgrond stelt.

Het religiegedeelte
Als je religiestudent bent, maak je kennis met het boeiende gebied van religies in de wereld en de manieren waarop je deze academisch kunt bestuderen. Je leert door deze inleiding vooral kritischer en systematischer om te gaan met het verschijnsel religie, juist door kennis te nemen van de definitiekwesties. In samenhang met de andere vakken is het religiegedeelte van de cursus een meer systematische kennismaking zijn met zowel benaderingswijzen (key methods) als concepten en thema’s (key ideas) in de religiewetenschappen. In het algemeen is het de bedoeling dat je sensibel wordt voor het verschijnsel religie(s) en religiositeit als een aspect van cultuur, zonder daarbij het eigene van religie uit het oog te verliezen. Terwijl kennisname van theoretische posities en methodische grondslagen vooral plaatsvindt door zelfstandig te lezen, worden de contacturen ten dele besteed aan uitleg en toelichting, door korte illustraties en typeringen van die posities en door de kritische bespreking van de ingestuurde antwoorden op ten minste twee van de vragen aan het einde van het behandelde hoofdstuk in het boek dat voor deze cursus wordt gebruikt. Aldus uitgerust met een basiskennis over uitgangsposities en een beginnende vertrouwdheid met het typeren en contextualiseren van religieuze verschijnselen en gevalstudies in de academische studie van religie kun je in het tweede blok aansluiten bij de cultuurstudenten waar aan de hand van enkele uitgezochte fenomenen de samenhang tussen cultuur en religie nader wordt gethematiseerd.

Cultuur en religie samen
Na de oktoberbreak worden de cultuurstudenten en religiestudenten gesmeed tot een groep. De docent presenteert een aantal cases waarin cultuur en religie elkaar vinden.  Aan het einde van de cursus gekomen heb je een breed perspectief ontwikkeld van wat cultuur en religie kunnen zijn en betekenen voor mensen, je hebt een idee van het vakgebied, hoe beide bestudeerd worden en welk begrippenapparaat wordt gehanteerd.


Bijzonderheden


Aan het einde van het eerste, gescheiden, gedeelte van de cursus krijgt de cultuurstudent een aantal vragen voorgeschoteld op basis van de voor de cursus gelezen literatuur. Je kunt die vragen gewoon thuis van een antwoord voorzien. De religiestudent heeft de bij elk hoofdstuk en elke sessie behorende vragen in de loop van het eerste blok beantwoord en daarop feedback ontvangen.Vanzelfsprekend letten de docenten erop dat je het op de cursus geleerde begrippenapparaat goed weet toe te passen in het beantwoorden van de vragen. Aan het einde van de cursus vraagt de docent je met een onderwerp te komen dat uiteraard verband houdt met cultuur of religie of beide, de docent keurt het onderwerp goed en jij gaat een essay schrijven van maximaal 2500 woorden waarin je de vraag die je stelt over je onderwerp behandelt zoals geleerd op het college. De beoordeling van de vragen geldt voor 40% van het cijfer en dat van het essay 60%.


Verplichte literatuur

  1. George D. Chryssides & Ron Geaves, The study of religion. An introduction to key ideas and methods, Continuum, 2007.
  2. Brillenburg Wurth, K. & A. Rigney (red.), Het leven van teksten. Een inleiding tot de literatuurwetenschap, Amsterdam University Press, 2009, ISBN 9789053568774.
  3. Baetens, Jan, Joost de Bloois, Anneleen Masschelein & Ginette Verstraete, Culturele studies. Theorie in de praktijk, Van Tilt, 2009.


Verplicht voor

  • Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen ( 2014 )
  • Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen: Leraar Nederlands(uitstroomprofiel onderwijs) ( 2014 )
  • Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen: uitstroomprofiel ondernemen ( 2014 )
  • Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen: uitstroomprofiel onderzoek ( 2014 )

(18-jul-2017)