800533 :Methodologie
(Methodology)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: 11 lectures of 2 hours, 4 tutorials of 1 hour, 5 online contact hours (Collegerooster)
Tentamenvorm: Schriftelijk tentamen, 4 papers (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Blackboard informatieLink to Blackboard (Als u de melding 'Guest are not allowed in this course' krijgt, dient u nog bij Blackboard in te loggen)

Docent(en)


dr. N. Kamoen (coordinator)

E.A.J. Croes

V.A.Y. Verhagen MA


Doel van de cursus

 • Studenten kunnen de eigenschappen van experimenteel en niet-experimenteel onderzoek omschrijven (bij niet-experimenteel onderzoek leggen we de nadruk op: corpusonderzoek, contentanalyse, hardopdenkonderzoek, vragenlijstonderzoek, focusgroepen, en interviews).
 • Studenten kunnen de sterktes en zwaktes van verschillende onderzoeksmethoden omschrijven en ze kunnen de juiste methode kiezen om een onderzoeksvraag te beantwoorden. 
 • Studenten kunnen keuzes in het opzetten van experimenteel onderzoek en niet-experimenteel onderzoek verantwoorden.
 • Studenten kunnen de verschillende variabelen in een onderzoeksontwerp omschrijven in termen van de functie (bijv. onafhankelijke variabele, afhankelijke variabele) en het meetniveau (nominaal, ordinaal, interval, ratio).
 • Studenten kunnen validiteitsproblemen in een studie aanwijzen en oplossen (maw. kritisch reflecteren op bestaand onderzoek).
 • Studenten kunnen in het Nederlands een onderzoeksverslag schrijven van een wetenschappelijk onderzoek.
 • Studenten zijn bekend met de ethische eisen aan onderzoek doen.


Inhoud van de cursus

Kennis over methodologische aspecten van wetenschappelijk onderzoek doen is essentieel als je zelf onderzoek uit wil voeren, maar ook als je onderzoek van anderen op waarde wil schatten. Wetenschappers behoren te weten welke onderzoeksmethoden er zijn en welke methoden het meest passend zijn om een antwoord te krijgen op een bepaalde onderzoeksvraag.

Deze cursus biedt een introductie in de wetenschappelijke onderzoeksmethoden die gebruikt worden om empirisch onderzoek te doen binnen Communicatie- en Informatiewetenschappen. Na een algemene introductie op de eisen aan wetenschappelijk onderzoek besteden we binnen deze cursus aandacht aan experimenteel onderzoek en niet-experimenteel onderzoek (bijv. survey onderzoek, corpusonderzoek en focusgroeponderzoek). Dat doen we door klassiek onderzoek te bespreken evenals onderzoek dat binnen ons eigen departement wordt uitgevoerd. 

 


Bijzonderheden

De kennis over de literatuur wordt getoetst in een tentamen aan het eind van de cursus (50% van het eindcijfer). Het tentamen bestaat uit zowel multiple-choice vragen als uit open vragen. De vaardigheid 'rapporteren over onderzoek' wordt getest in twee individuele opdrachten, die elk voor 15% van het eindcijfer meetellen. Deze opdrachten zijn ook gekoppeld aan de cursus 'Academisch Nederlands' en worden voor beide vakken beoordeeld. Naast deze opdrachten die ook aan Academisch Nederlands gekoppeld zijn, zijn er ook nog twee additionele opdrachten voor Methodologie die elk voor 10% meetellen. In deze opdrachten schrijven studenten een kritische review over een wetenschappelijk artikel, waarin ze stilstaan bij de validiteit en betrouwbaarheid van het gerapporteerde onderzoek. Deze laatste opdrachten worden in een werkcollege besproken.

Om voor Methodologie te slagen moet het gewogen gemiddelde van het tentamen en de vier opdrachten voldoende zijn en moet daarnaast ook een voldoende gehaald worden voor het tentamen. Het tentamen en de aan Academisch Nederlands gekoppelde opdrachten mogen herkanst worden. Voor de andere opdrachten is er geen herkansingsmogelijkheid. Om aan het tentamen te mogen deelnemen moeten alle opdrachten op tijd ingeleverd zijn, en moet de student aanwezig zijn bij de werkcolleges.

De cursus Methodologie is onderdeel van de leerlijn "Methoden en Technieken". Daarom willen we studenten erop wijzen dat in het eerste jaar 15 proefpersoonuren gehaald moeten worden (zie ook http://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studeren/oer/fgw/) . Studenten kunnen zich via deze link inschrijven voor onderzoek: http://uvt.sona-systems.com/ 


Verplichte literatuur

 1. Treadwell, C., Introducing Communication Research. Paths of Inquiry, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, third edition 2017.
 2. Additional literature for this course is bundled in a reader.
 3. The articles related to the four assignments will be made available trough Blackboard.


Vereiste voorkennis

None


Verplicht voor

 • Bachelor CIW: Bedrijfscommunicatie en Digitale Media ( 2016, 2017 )
 • Bachelor CIW: Human Aspects of Information Technology ( 2016 )
 • Bachelor CIW: New Media Design ( 2017 )
 • Bachelor CIW: Tekst en Communicatie ( 2016, 2017 )
 • Bachelor Communicatie- en informatiewetenschappen: Leraar Nederlands ( 2016, 2017 )

(18-jul-2017)