800528 :Statistiek (zie onder bijzonderheden)
(Statistics)

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: 12 x 2 uur hoorcollege en 9 x 1 uur practicum (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: Schriftelijk tentamen en practicumtoets (Geen informatie over tentamendata bekend)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Inschrijven via COMAP. Inschrijven van 1 tot 20 augustus

Docent(en)


dr. J.P.M. Arts

dr. J. Schilperoord

dr. M.B.J. Mos


Doel van de cursus

Theoretische kennis van de basistechnieken in de toetsende statistiek en praktische vaardigheid in het toepassen van deze technieken met SPSS.


Inhoud van de cursus

Het hoorcollege begint met een bespreking van de theorie achter getallen, verdelingen en toetsingen en wordt vervolgd met een introductie tot de meest gebruikte technieken voor het toetsen van verschillen (t-toets, variantie-analyse, Chi-kwadraat) en het kwantificeren van relaties (kruistabel, correlatie, homogeniteitsmaten). De leerstof wordt steeds geïllustreerd aan casussen, meestal uit onderzoek naar taal, gedrag of communicatie. Aan het interpreteren en rapporteren van onderzoeksresultaten wordt expliciet aandacht geschonken.

De practica zijn een training in het omgaan met het programma SPSS in de Windows-versie. De eerste zes practica worden besteed aan de voorbereidende handelingsstappen (opbouw data-file, descriptieve analyse); de vaardigheid daarin wordt op het zevende practicum getoetst. In de daarop volgende vijf practica ligt het accent op het analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens.


Bijzonderheden

Let op:
Deze cursus wordt niet aangeboden in collegejaar 2010-2011.

Overgangsmaatregel voor bachelor en premasterstudenten van ACW:
Methodologie 2 Empirie (840063) of Methodologie 2 Hermeneutiek (840064)

Overgangsmaatregel voor bachelor en premasterstudenten van CIW:
Statistiek:basistechnieken (800535) en Statistiek:practicum met spss (800536)

Per week 2 uur hoorcollege en 1 uur practicum. Voor de stof van het eerste deel (week 1 t/m 7) geldt dat er drie weken in zelfstudie wordt gewerkt. In de overige 4 weken zijn werkcolleges ingeroosterd en daarvoor geldt verplichte aanwezigheid.

Voor de stof van het tweede deel (week 8 t/m 12) zijn werkcolleges ingeroosterd en ook voor deze colleges geldt verplichte aanwezigheid. De stof mag in zelfstudie doorgewerkt worden. Die keuze heeft de student wanneer hij/zij (i) het vak voor het eerste jaar volgt én (ii) een 8,5 beoordeling heeft voor de tussentoets deel 1.

De Blackboardsite bevat verdere uitleg over deze zelfstudieoptie. Daarnaast bevat deze site aanwijzingen en uitwerkingen plus een aantal aanvullende rekenopgaven en practicumopdrachten. De stof van het hoorcollege wordt getoetst met een schriftelijk tentamen (reken- en commentaaropdrachten), die van het practicum met een toets op de computer (verwerkingsopdrachten op de gegevens van een reële onderzoekscasus).

Let op: het behaalde eindcijfer voor deze cursus wordt niet doorgegeven aan bureau examens wanneer de ¿Premaster Instructie Informatievaardigheden¿ niet is gevolgd.

Deze cursus maakt deel uit van de blended learning leerlijn Methoden en technieken van onderzoek waarin studenten kennis maken en ervaring opdoen met verschillende methoden van onderzoek doen (survey, experimenteel en kwalitatief onderzoek) en met de beginselen van statistiek waarbij ze data leren ordenen, aanpassen, en analyseren, en waarin ze uiteindelijk een onderzoek uitvoeren van vraagstelling tot en met verslaglegging.


Verplichte literatuur

  1. Van Wijk, C.H., Toetsende statistiek: basistechnieken, Bussum: Coutinho, 2000.
  2. reader practicum, (beschikbaar op Blackboard).


Gewenste voorkennis

Methodologie

(18-jul-2017)