720064 :Geschiedenis Antieke en Middeleeuwse Wijsbegeerte

Algemeen

Voertaal Nederlands
Werkvorm: Hoor/Werkcollege van 3 x 45 minuten (Collegerooster)
Tentamenvorm: Wekelijkse Multiple Choice-toetsen (Tentamenrooster)
Niveau:
Studielast:6 ECTS credits
Blackboard informatieniet beschikbaar in Blackboard

Docent(en)


dr. D.J.M.S. Janssens (coördinator)


Doel van de cursus

Na het volgen van de cursus “Geschiedenis van de antieke en de middeleeuwse wijsbegeerte” is de student in staat:

1. De inhoud en de belangrijkste thema’s te bespreken van enkele kernteksten uit de antieke en de middeleeuwse wijsbegeerte (o.v. - wijzigingen zijn mogelijk): Heraclitus’ Fragmenten; Parmenides’ Leerdicht; Plato’s Apologie en Crito; Aristoteles’ Politica (Bk. 1); Lucretius’ Over de natuur der dingen (Bk. 1); Epictetus’ Handboekje; Augustinus’ Belijdenissen en De Godsstaat (delen); Anselmus Proslogium; Thomas van Aquino’s Summa Theologiae (delen); Al-Razi’s Boek over het filosofische leven; Alfarabi’s Het bereiken van het geluk; Avicenna’s Traktaat over de liefde; Averroës’ Boek over de verhouding tussen de wet en de wijsheid; Maimonides’ Brief over de astrologie.

2. De samenhang tussen de inhoud en de vorm van deze teksten te bespreken.

3. Enkele kernbegrippen uit de antieke en de middeleeuwse wijsbegeerte te bespreken: phusis. nomos, xunos, logos, kosmos, dikè, alètheia, to on, telos, èthos, doxa, epistèmè, pseudos, sophia, kalon, agathon, psuchè, koinônia, oikos, polis, zôon politikon, genus, speciës, differentia, accidens, proprium, distensio, emanatio, kalam, fiqh.

4. De verhouding tussen deze teksten en hun historische en culturele context te bespreken.


Inhoud van de cursus

De Antieke en de Middeleeuwse filosofie hebben zich ontwikkeld in een periode van bijna twee milennia (van ca. 500 v. Ch. tot ca. 1500 n. Ch.) en in een gebied van enkele duizenden vierkante kilometer. Het is derhalve onbegonnen werk om in één collegereeks recht te doen aan hun reikwijdte en hun variatie. Dat neemt niet weg dat het zinvol is om beide tradities samen te behandelen: de Middeleeuwse filosofie heeft zich immers grotendeels ontwikkeld in een dialoog met de Antieke.

De cursus concentreert daarom zich op twee thema’s die voor beide tradities fundamenteel zijn en die, in tegenstelling tot in de moderne filosofie, nauw met elkaar samenhangen: waarheid (theoretische vraagstukken) en rechtvaardigheid (praktische vraagstukken). Zowel voor de antieke als voor de middeleeuwse filosofie geldt immers dat ze de filosofie in de allereerste plaats opvatten als een manier van leven. Deze thema’s, en hun samenhang worden hoofdzakelijk bestudeerd aan de hand van primaire teksten. Bij de interpretatie van deze teksten wordt uitgebreid aandacht besteed aan de formele, rhetorische en literaire aspecten. Waar nodig wordt verwezen naar relevante secundaire literatuur.


Bijzonderheden

Vaardigheid die in deze cursus wordt geoefend: primaire tekstlezing

De werkcolleges zijn verplicht (zie blackboard voor details)


Verplichte literatuur

  1. Wordt bekend gemaakt aan het begin van de cursus.


Aanbevolen literatuur

  1. Julia Annas, A Very Short Introduction to Ancient Philosophy, Oxford University Press, 2001.
  2. cia, Jorge J. E. and Timothy Noone, A Companion to Philosophy in the Middle Ages, Blackwell Publications, Oxford, 2003.


Vereiste voorkennis

Nieuwsgierigheid, pen en papier


Verplicht voor

  • Bachelor Wijsbegeerte ( 2016, 2017 )
  • Bachelor Wijsbegeerte: Leraar Filosofie(uitstroomprofiel onderwijs) ( 2016, 2017 )
  • Bachelor Wijsbegeerte: uitstroomprofiel ondernemen ( 2016, 2017 )
  • Bachelor Wijsbegeerte: uitstroomprofiel onderzoek ( 2016, 2017 )

(18-jul-2017)